EN social social social

no women no art - nie ma sztuki bez kobiet

Statut

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Stowarzyszenie nosi nazwę: No Women No Art w dalszych postanowieniach statutu jest zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji celu, którym jest rozwój i propagowanie szeroko pojętych działań związanych z upowszechnianiem kultury.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań. Terenem działania terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7.IV. 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, innych właściwych aktów prawnych oraz niniejszego statutu.
6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do realizacji swych celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
8. Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem No Women No Art oraz znaku graficznego zatwierdzonego na zebraniu założycielskim.

 

Rozdział II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
11. Celem Stowarzyszenia są działania mające na celu upowszechnianie szeroko pojętej kultury i sztuki, przede wszystkim tworzonej przez kobiety, jako środka prowadzącego do humanistycznego rozwoju  człowieka, poszerzającego jego wiedzę i zainteresowania, uwrażliwiającego go na problemy innych ludzi i społeczeństw, propagowanie zasad tolerancji i równouprawnienia. Stowarzyszenie stawia sobie również za zadanie promowanie modelu aktywnego spędzania wolnego czasu i uczenia się poprzez zabawę.
12. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a. Przygotowywanie i przeprowadzanie różnego rodzaju imprez kulturalnych,
b. organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, wystaw, spektakli, koncertów, festiwali i konkursów,
c. produkcję filmów, spektakli teatralnych, koncertów
d. wygłaszanie odczytów i prelekcji,
e. wydawanie publikacji,
f. tworzenie i prowadzenie serwisów internetowych promujących cele Stowarzyszenia,
g. organizowanie imprez i zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
h. organizowanie zajęć dla osób starszych,
i. organizację imprez sportowo – rekreacyjnych i innych form aktywnego uczestniczenia jednostki w życiu społecznym,
j. prowadzenie i zarządzanie ośrodkami i instytucjami kultury,
h. współpracę z innymi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, mniejszościami narodowymi i zrzeszeniami osób niepełnosprawnych, a także wspieranie działania takich organizacji.
13.Stowarzyszenie realizuje swoje cele w sposób odpłatny i nieodpłatny.


Rozdział III CZŁONKOWIE - PRAWA I OBOWIĄZKI
14. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
15. Stowarzyszenie posiada członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.
16. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która:
a. złoży deklarację członkowską na piśmie,
b. przedstawi list motywacyjny, wskazujący, iż bliskie jej są cele realizowane przez Stowarzyszenie,
c. złoży oświadczenie o niekaralności,
d. uzyska pozytywną rekomendację trzech członków Stowarzyszenia.

17. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
18. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
19. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
20. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w realizację działań, będących celami Stowarzyszenia.
21. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 9 członków Stowarzyszenia.
22. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b. brania udziału w imprezach, wykładach, wyjazdach i kursach organizowanych przez Stowarzyszenie,
c. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
23. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c. opłacania składek członkowskich.
24. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym, w zebraniach członków i władz Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
25. Członkowie wspierający i honorowi mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
26. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
27. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b. wykluczenia przez Zarząd:
- z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
- z powodu notorycznego braku udziału w pracach Stowarzyszenia,
- na pisemny wniosek min. 5 członków Stowarzyszenia
- za zachowanie powszechnie uznane za niegodne i budzące dezaprobatę społeczną
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
28. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały, odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.
Rozdział IV WŁADZE STOWARZYSZENIA
29. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zgromadzenie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.
30. Kadencja władz.
a. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności minimum połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia
b. Członkowie wybierani do władz Stowarzyszenia, funkcje swe mogą pełnić dowolną ilość kadencji.
31. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
32. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
b. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
33. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
34. Walne Zgromadzenie zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na siedem dni przed terminem zebrania.
35. Walne Zgromadzenie nadzwyczajne może odbyć się w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej, lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
36. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
37. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. uchwalanie zmian statutu, w tym celów statutowych
c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d. udzielenie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f. uchwalanie budżetu,
g. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
k. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
ł. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
38. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 15 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Zarząd kieruje pracą Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków .
39. Zarząd desygnuje swego przedstawiciela do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.
40. Zarząd składa się z 3 osób; Prezesa i dwóch Wiceprezesów. Prezesa i Wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.
41. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
42. Do kompetencji Zarządu należą:
a. realizacja celów Stowarzyszenia,
b. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia
f. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h. przyjmowanie i skreślanie członków.
43. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
44. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób: Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza.
45. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrolowanie działalności Zarządu,
b. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
46.Zarząd ma obowiązek udostępnić Komisji Rewizyjnej ,na każde jej żądanie związane z realizacją działań kontrolnych, wszelkie dokumenty związanych z działalnością Stowarzyszenia.
47. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.


Rozdział V MAJĄTEK I FUNDUSZE
48. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a. ze składek członkowskich,
b. darowizn, spadków, zapisów,
c. dotacji i ofiarności publicznej
d. z działalności statutowej Stowarzyszenia,
e. z przyznanych grantów i dofinansowań,
f. z oprocentowania lokat.
g. działalności gospodarczej
h. innych działań prawem dopuszczalnych
49. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
50. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
51. Do wydawania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym zaciągania zobowiązań finansowych upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie.


ROZDZIAŁ VI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
52. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą
53.Przedmiot i zakres działalności gospodarczej zostanie określony w przyszłości poprzez uchwałę Zarządu.

Rozdział VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
54. Uchwałę w sprawie zmiany statutu, w tym celów statutowych, oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów (2/3) przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
55.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
56. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

Poznań, dnia 29. 12. 2008 r.